skip to Main Content

AC Artimex Sp. z o.o.,znak sprawy: APARATURA/1/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

którego przedmiotem jest:

„Zakup aparatury diagnostycznej

dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu”

Dział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania:

 1. Zamawiającym jest:

AC Artimex Sp. z o.o.

Adres: ul. Powstańców Śląskich 13, 47-150 Leśnica

NIP: 7561978385

Numer telefonu: 603117230

Adres strony internetowej: www.artimex.com.pl

Dział II

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu, zwanego dalej „sprzętem” lub „aparatem”. 

Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca wypełniając wskazane w załączniku nr 2 do SWZ pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości sprzętu jak i funkcjonalności sprzętu, a także wolny od wad  fizycznych i prawnych.
  1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie           z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
  1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wnieść, rozładować, ustawić, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.
  1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca:

1) Centrum Medyczno-Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

47-224 Kędzierzyn-Koźle, Pl. Jana Surzyckiego 1

2) Centrum Medyczno-Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

47-400 Racibórz, ul. Generała Józefa Bema 5

 1. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zmiany treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzednim są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
  1. Załączniku nr 2 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia,
  1. Załączniku nr 3 do SWZ: Wzór umowy.
 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  1. Kod główny: 33111650-2 – Urządzenia do mammografii
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dział III

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następujących terminach:

– dostarczenie sprzętu nie później niż do dnia  31.08.2021r.,

– zainstalowanie, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi nie później niż do dnia 30.09.2021 r.,

 Dział IV

Informacje o środkach komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

 1. Informacje ogólne
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej (wyjątkiem jest składanie ofert – Zamawiający wymaga formy pisemnej).
  1. Adres skrzynki e-mail Zamawiającego: info@artimex.com.pl.
  1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.                        
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej w pkt. 4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

Dział V

Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 30 dni licząc od daty składania ofert.
 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Dział VI

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 2. Złożenie większej liczby ofert przez Wykonawcę lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub brak w złożonych ofertach wymaganych dokumentów spowoduje, iż oferta/y Wykonawcy podlegać będzie/ą odrzuceniu.
 3. Oferta powinna być:
 4. sporządzona w formie papierowej i złożona w siedzibie firmy: AC ARTIMEX Sp. z o.o., 47-150 Leśnica, ul. Powstańców Śląskich 13.
 5. pod rygorem nieważności podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w postaci papierowej.

 • Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać swój adres swojej skrzynki e-mail.
 • Na ofertę składa się:
  • Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
  • Opis przedmiotu zamawiania oferowany przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z dokumentami wymaganymi w tym załączniku, Wykonawca w treści załącznika nr 2 do SWZ winien wypełnić kolumnę 4.
  •  Pełnomocnictwo lub dokument rejestrowy.

Dział VII

Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert

 1. Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Dziale VI SWZ należy złożyć w siedzibie firmy AC ARTIMEX Sp. z o.o., 47-150 Leśnica, ul. Powstańców Śląskich 13 do dnia 09.07.2021r. do godz. 15:00.
 2. Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie firmy AC ARTIMEX Sp. z o.o., 47-150 Leśnica, ul. Powstańców Śląskich 13 niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 09.07.2021r. o godzinie 15:30.
 3. Oferty pozostaną nieotwarte do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej www.artimex.com.pl informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały złożone,

2) cenach zawartych w ofertach,

Dział VIII

Sposób obliczenia ceny

 1. Cena podana w pkt. 1 formularza oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ) jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN). Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Dział IX

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT. 
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
 3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Lp.KRYTERIUM:WAGA
1Cena60 %
2Jakość (ocena techniczna)40 %
 • Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania wartości punktowej:
 • Kryterium 1 – Cena  – obliczana będzie według następującego wzoru:

                        Cmin

             An =  ——–   x 100 pkt x 60%

                          Cn                                                        

                       An = liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena

                       n – numer oferty

                       Cmin – cena minimalna wśród ocenianych ofert

                       Cn – cena ocenianej oferty n

                       Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 60 pkt.

 • Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).
 • Kryterium 2 – Jakość (ocena techniczna)W kryterium Jakość (ocena techniczna) ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w załączonym do oferty wypełnionym opisie przedmiotu zamówienia (sporządzonym na podstawie załącznika nr 2 do SWZ). Zamawiający przyzna punkty względem parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę w kolumnie 4 załącznika nr 2 do SWZ, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie 5 załącznika nr 2 do SWZ.W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w kolumnie nr 4. załącznika nr 2 do SWZ  załączonego do oferty, informacji na temat oferowanego, w ramach kryterium nr 2 punktowanego parametru, Zamawiający przyzna każdorazowo 0,00 pkt w ramach takiego parametru.Kryterium nr 2 – Jakość – obliczana będzie według następującego wzoru:

                         Jn

             Bn =  ——–   x 100 pkt x 40%

                       Jmax                                                        

                       Bn = liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Jakość

                       n – numer oferty

                       Jn – suma punktów za parametry oferowanego sprzętu ocenianej oferty n

Jmax – maksymalna suma punktów za parametry oferowanego sprzętu wśród ocenianych ofert

                       Maksymalna liczba punktów w kryterium Jakość wynosi 40 pkt.

 • Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (An+ Bn).

Dział X

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Dział XI

Pozostałe informacje dotyczące postępowania

 1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
 2. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. W przypadku, gdy:
 4. oferta będzie zawierała braki formalne, Zamawiający może wezwać do jej uzupełnienia;
 5. gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do treści oferty, może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia jej treści;
 6. gdy cena oferty będzie budziła wątpliwości lub będzie nosiła znamiona ceny rażąco niskiej w porównaniu do cen rynkowych, Zamawiający może wezwać do wyjaśnienia ceny;
 7. gdy Wykonawca nie odpowie na wezwania dotyczące aspektów wskazanych w pkt od 1) do 3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić jego ofertę.
 8. w ofercie pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, oczywiste omyłki pisarskie lub inne omyłki, które nie będą miały poważnego wpływu na treść oferty Zamawiający dokona ich poprawienia i poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę lub odmówić zgody na omyłki. Brak odpowiedzi rozumiany będzie jako zgoda na poprawienie omyłki. Odmowa zgody powoduje odrzucenie oferty.
 9. Wykonawca nie spełni minimalnych parametrów wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 10. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: niewystarczających środków na realizację zamówienia lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego. W powyższych przypadkach postępowanie zostanie zamknięte bez dokonania wyboru.

Dział XII

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AC ARTIMEX Sp. z o.o.

 tel. 77 461 43 37, e-mail: info@artimex.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@rastal.com.pl
  1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
  1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.
  1. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  1. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  1. Osoba udostępniająca dane posiada:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
   1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
   1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),
   1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   1. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ).

Dział XIII

Wykaz załączników

 1. załącznik nr 1: Formularz oferty,
 2. załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia/ załącznik do oferty
 3. załącznik nr 3: Wzór umowy

załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/i  ………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się)

REGON: …………………………………. , NIP: ………………………………………………

Adres skrzynki e-mail Wykonawcy¹  …………………………………………………………………………………………………………………………

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn.:

„Zakup aparatury diagnostycznej

dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu”

 1. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia  w zakresie objętym SWZ za ……………………….  zł brutto, zgodnie z poniższą tabelą:
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
L.p.NazwaCena netto w złotych 1 szt.LiczbaWartość         netto (zł)  Vat (%)Wartość             brutto (zł)Podać:                                       Producent/model/nr katalogowy producenta 
    (3) x (4) (5) x (6) 
1Mammograf cyfrowy 2 8  
2Dostawa, zainstalowanie sprzętu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi—– —– 23  —–
 Łącznie:—– —– —–  —–

(w załączeniu do niniejszego formularza załączam/my opis przedmiotu oferowanego zamówienia sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do SWZ).

 • Ponadto oferuję/my:
  • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SWZ.
  • Termin płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy (załącznik do SWZ).
 • POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
  • Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w SWZ, jej
   załącznikach, w tym wzorze umowy.
  • W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
  • Zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ, jej załącznikami w tym wzorem umowy oraz wszelkimi ich zmianami (jeżeli dotyczy), w pełni je akceptuje/my i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
  • Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z treścią SWZ.
  • Oświadczam/my, że:
   • wybór naszej oferty nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
    obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
   • wybór naszej oferty będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:
Lp.Nazwa(rodzaj)
towaru/usługi
Wartość bez kwoty podatku (w zł)Stawka podatku VAT (w %)
    
    
 • W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji (pkt 3.5.1. lub 3.5.2.
  powyżej), Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.
 • 3.6.  Oświadczam/my, że:
 • Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………….. tel. …………………. email ……………………..

UWAGA:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższą informację należy podać dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

……………………., dnia …………..                                                                   …………………………………………..

miejscowość                                                                                                  podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

————————————————————————————————————————————–

* niepotrzebne skreślić

1 w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy,

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.),

3W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’.

załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.ParametrParametr granicznyParametr oferowany  / wypełnia Wykonawca /Punktacja  
1.2.3.4.5. 
MAMMOGRAF CYFROWY – 2 szt. 
I  WYMAGANIA OGÓLNE 
 Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzeniaPodać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Mammograf cyfrowy fabrycznie wyposażony w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami). Deklaracja zgodności na aparat.  TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Mammograf fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2021TAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Oferowany typ mammografu cyfrowego zainstalowany już w Polsce w min. dwóch stacjonarnych pracowniach różnych podmiotówTAK, do oferty należy załączyć referencje Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
II  GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
 Generator wysokoczęstotliwościowy zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Generator zintegrowany w statywie mammografuTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Moc wyjściowa generatora min. 5 kW  TAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Zakres wysokiego napięcia zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychMin. 25 – 31 kV Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Maksymalna wartość ekspozycji w mAsMin. 500 mAs Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10%TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
III   LAMPA RTG 
 Anoda wirującaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Prędkość wirowania anody Min. 5000 obr../min Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Pojemność cieplna anodyMin.160 kHU Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy, zależnie od terminologii producenta)Min. 800 kHU   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychMax. 0,15 mm Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychMax. 0,3 mm Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Max prąd dużego ogniskaMin 180 mA Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Filtracja dodatkowaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
IV  AUTOMATYKA 
 Automatyka AECTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Automatyczna kontrola kompresjiTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Ręczna kontrola kompresjiTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Min. dwie szybkości ruchu uciskacza podczas aktywacji kompresji – szybsza podczas ruchu bez kontaktu z piersią pacjentki oraz wolniejsza po kontakcieTAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt 
 Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk – gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowneTAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt  
 Automatyczna dekompresja po ekspozycji zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii zasilania – ręcznie lub automatycznieTAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
V  STATYW MAMMOGRAFICZNY 
 Statyw wolnostojącyTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowymTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które nie mogą ustać)Max. 71 cm Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokichMin. 140 cm Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Zakres obrotu głowicyMin. 350°   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Motorowy obrót głowicy w całym zakresie ruchuTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Odległość ognisko – detektor obrazuMin. 65 cm Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Na wyświetlaczu na statywie podawana min. grubość piersi po uciśnięciu oraz siła uciskuTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek – przypisania zdjęć do niewłaściwej osobyTAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 
 Zestaw do zdjęć powiększonych, o współczynniku powiększenia 1,5xTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła.TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki    TAK/NIE                            TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 
 Mocowana do aparatu osłona twarzy pacjentki zapobiegająca włożeniu głowy w pole promieniowaniaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych, powiększonychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm      (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektoraTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
VI  DETEKTOR CYFROWY 
 Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku (aSi lub aSe) o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23×29 zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychTAK, podać   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Matryca detektora dla maksymalnego formatu  Min. (2300 x 3000) pikseli Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Rozmiar pikselaMax. 100 µm ≤ 85 µm – 5 pkt > 85 µm – 0 pkt 
 Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bitTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Kratka przeciwrozproszeniowaTAK   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć                                          z powiększeniem.TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymiMax. 25 s Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazuTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza tęższych pacjentekMax. 85 mm ≤ 65 mm – 10 pkt > 65 mm – 0 pkt 
VII  KONSOLA TECHNIKA – STACJA AKWIZYCYJNA TAK/NIE Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
 Co najmniej 1 monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko – konsola technika)TAK   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Konsola technika z montażem do podłogi, nie dopuszcza się stacji jezdnych (na kółeczkach)TAK   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Zmiana wysokości pulpitu konsoli technikaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Monitor obsługowy dla technika – LCD min. 19’’TAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Szyba ochronna dla operatora zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychEkwiwalent min. 0,5 mm Pb Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Pamięć operacyjna RAMMin. 16 GB Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 System operacyjny Windows 10 lub nowszyTAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresjiMin. 10 000 Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM  również w trybie „for processing”TAK   Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazuTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Możliwość zmiany strony i projekcji obrazu po wykonaniu ekspozycji w celu poprawy pomyłekTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami :       a) DICOM Send       b) DICOM Storage Commitment,       c) DICOM Query/Retrive       d) DICOM Worklist        Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min.12 bitTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Funkcje: a) powiększenie b) pomiary długości c) dodawanie tekstu do obrazu d) pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI e) nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej          Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjentaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
  VIII  STACJA OPISOWA  
 Stacja (2 szt.) do opisywania badań mammograficznychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Funkcjonalność oprogramowania do opisywania badań mammografii: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM) w tym umieszczenie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym.TAK, opisać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Automatyczny tok pracy polegający na sekwencyjnym wyświetlaniu na monitorach 5 MP odpowiednich zestawów zdjęć mammograficznych kolejno jedne po drugich (np. początkowo zestaw czterech zdjęć skryningowych, potem para CC, następnie para MLO itd.)TAK, opisać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Inwersja skali szarościTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Lupa lub zoomTAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Komputer o parametrach pamięci i pojemności dysku odpowiednich do oceniania badań mammograficznych na oferowanym oprogramowaniu, karta sieciowa Gigabit Ethernet, napęd CD/DVD, klawiatura, myszTAK, podać Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Interfejs sieciowy z funkcjonalnością min: DICOM Send/Recive, DICOM Basic Print, DICOM Query/RetrieveTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Monitory obrazowe do diagnostyki mammograficznej umożliwiające wyświetlanie monochromatyczne 2 szt.: przekątna min. 21”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość min. 5 MP, liczba odcieni szarości: min. 10-bitowa, 1024 odcieni, kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170°, jasność min. 500 cd/m², kontrast min. 700:1, kalibracja zgodna z DICOM Part 14, monitory fabrycznie parowane z certyfikatem parowaniaTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Kolorowy monitor LCD (do opisu): przekątna min. 19”, rozdzielczość min. 1920 x 1200, kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170°, jasność min. 250 cd/m²TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
  IX INNE 
 Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych przed oddaniem sprzętu do eksploatacjiTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Wykonanie projektów osłon stałychTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Tablica elektryczna odpowiednia dla oferowanego mammografu – 2 szt.TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 W każdym miejscu zainstalowania mammografu szkolenie techników i lekarzy z obsługi sprzętu min. 2 dniTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z polskim prawem – 2 kompl.TAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim wraz z jego dostawąTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 
 Utylizacja starych mammografów analogowych oraz przedstawienie karty odpaduTAK Bez punktacji – minimalny parametr/warunek, który musi spełnić oferta/przedmiot zamówienia. 

                                                                                                                             ………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PODPIS WYKONAWCY

załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w ……………………..  w dniu ………………..  pomiędzy:

AC Artimex Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 13,

47-150 Leśnica

NIP: 7561978385

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………….……………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”.

Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przenieść na Zamawiającego własność mammografu, zwanego dalej „przedmiotem umowy lub sprzętem”, szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do umowy (zał. nr 2 do SIWZ), który wraz z SWZ i ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy, zaś Kupujący zobowiązuje się do odebrania sprzętu i do zapłaty za niego ceny, na warunkach określonych         w umowie.
 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do miejsca:     

1) Centrum Medyczno-Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

47-224 Kędzierzyn-Koźle, Pl. Jana Surzyckiego 1

2) Centrum Medyczno-Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

47-400 Racibórz, ul. Generała Józefa Bema 5             

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

– dostarczenie sprzętu nie później niż do dnia  31.08.2021r.,

– zainstalowanie, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi nie później niż do dnia  30.09.2021r. 

 • O dokładnym czasie dostawy sprzętu  Wykonawca poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.
 • Zamawiający najpóźniej dzień przed planowaną dostawą sprzętu protokolarnie  udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których realizowany będzie przedmiot umowy.
 • Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczenia sprzętu dopuszczonego do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.
 • Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów       i akcesoriów.
 • Z czynności dostarczenia oraz zainstalowania, uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu Strony sporządzą odpowiednio protokół dostawy oraz protokół przekazania.
 • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie 72 godzin od wezwania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie                         z obowiązującym prawem w tym w szczególności: certyfikatu CE, deklaracji zgodności CE, wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogów, prospektów, folderów z opisem sprzętu.

§ 3

 1. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę wykonania wszystkich czynności, określonych w §1 ust. 1 umowy, potwierdzonych protokołem przekazania.
 2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy spełnia wymagania SWZ oraz jest w pełni sprawny, na co udziela gwarancji.

§ 4

 1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji wynoszącej 24 miesiące licząc od dnia,         w którym sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu protokołem przekazania.
 2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca na własny koszt będzie naprawiał sprzęt  lub wymieniał jego elementy, podzespoły i zespoły, które uległy uszkodzeniu. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego.
 3. Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.
 4. W przypadku ewentualnych napraw w ramach gwarancji/rękojmi wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, koszty załadunku i wyładunku, odbioru, transportu i dostarczenia naprawionego przedmiotu umowy lub jego części ponosi każdorazowo Wykonawca.
 5. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
 6. wady przedmiotu umowy wynikłe na skutek:

– eksploatacji (używania) sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, i wywołanych nimi usterek (uszkodzeń),

– samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),

 • wady (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, min. tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.),
 • materiały eksploatacyjne.
 • Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
 • Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin      w dni robocze (przez dni robocze na potrzeby Umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8-17) od dnia zgłoszenia wady, awarii sprzętu.
 • Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, awarii w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Wykonawcy telefonicznie na nr …….…. lub mailowo na adres: ………………….
 • W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu/zespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
 • Zgubienie lub zniszczenie dokumentu gwarancyjnego nie pozbawia Zamawiającego roszczeń          z tytułu gwarancji.
 • Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

 1. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności:
 3. jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu umowy zawartym w SWZ,
 4. brak jakiejkolwiek części, podzespołu lub oprogramowania,
 5. nienależytą jakość materiałów,
 6. niespełnienie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa,
 7. brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności.
 8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające              w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.          
 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w sprzęcie, jeżeli aparat posiada takie oprogramowanie, oraz za to, że Zamawiający wskutek  zawarcia niniejszej umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z aparatem.  
 10.  Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenia prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.   

§ 6

 1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 będzie podpisanie przez obie Strony odpowiednio protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz protokołu przekazania sprzętu.

§ 7

 1. Łączna cena brutto przedmiotu umowy wynosi …………… PLN (słownie …………………. złotych)
 2. Po dostarczeniu oraz po zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu, Wykonawca wystawi faktury VAT, a Kupujący dokona zapłaty faktur przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy w banku …………………………. w następujących kwotach i terminach:
 1. ………….… PLN (słownie …………………. złotych) w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po dostarczeniu sprzętu, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru bez uwag, jednakże nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022, (finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej), ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Późniejsze uzyskanie dofinansowania niż termin płatności wynikający z faktury nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności.
 • …………….. PLN (słownie ………………… złotych) w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu, potwierdzonych protokołem przekazania bez uwag, jednakże nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022, (finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej), ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Późniejsze uzyskanie dofinansowania niż termin płatności wynikający z faktury nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności.
 • Kwoty, o których mowa powyżej w ust. 2 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 • Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy) zapłata nastąpi w pierwszym, kolejnym dniu roboczym.


§ 8

 1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:

po stronie Wykonawcy –  ………………………………………….. tel. kont.  …………………………………………. email: ………………………………….,

po stronie Zamawiającego – ……………………………………… tel. kont.  …………………………………………. email: ………………………………….,

 • Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie.

§ 9

 1. Dopuszcza się zmiany umowy w następującym zakresie:
 2. zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego                   w umowie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą,        w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, lub w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19), które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
 3. zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zmianie,
 4. zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem     o wyższej jakości, lepszych parametrach, lepszych właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść oferty Wykonawcy, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego,
 6. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

 1. Zamawiający jako Administrator Danych osobowych kategorii osób wymienionych w ust. 3 poniżej (nazywany dalej również: „Administratorem Danych”),  powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wynikających z przedmiotu umowy,  jedynie w celu i zakresie niezbędnym do właściwego wykonania umowy.
  1. Celem powierzenia przetwarzania danych jest realizacja przedmiotowej umowy.
  1. Zakres powierzonych czynności przetwarzania obejmuje dane osobowe należące do następujących kategorii:
 1. Pracownicy Administratora,
 2. Pacjenci- osoby zwracające się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystające                  z świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora Danych,
 3. Personel medyczny Administratora Danych, personel medyczny zewnętrzny,
 4. Kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) Administratora Danych
  1. Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmują dane zawarte w dokumentacji kadrowej, dokumentacji medycznej udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, dokumentacji księgowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i należą do następujących kategorii danych:

a. dane osobowe zwykłe pracowników:

– imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, zgodnie z Art. 221 Kodeksu Pracy.

b. dane osobowe pacjentów:

– dane zwykłe: oznaczenie pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania oraz inne dane osobowe, zgodnie z art. 25 ust 1 UPP,

– szczególne kategorie danych: dane dotyczące zdrowia, tj. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 UPP oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu                 i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

c. dane osobowe zwykłe personelu medycznego:

– oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badania diagnostyczne, konsultacje lub leczenie, nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz inne dane osobowe, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu                i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

– oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ( w przypadku zewnętrznej praktyki zawodowej) : nazwa podmiotu, kod resortowy, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

d. dane osobowe zwykłe kontrahentów:

– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dowodu osobistego, dane kontaktowe, numer konta bankowego.

 • Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
  • Wykonawca zobowiązuje się współpracować ze Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu.
  • Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym).
  • Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Zamawiającym oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
  • Wykonawca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki.
  • Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:

a.   opis charakteru naruszenia oraz – o ile to możliwe – wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy

b.   opis możliwych konsekwencji naruszenia,

c.   opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

11. Wykonawca może zlecić  podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie. 

 1. Dostęp do Wykazu podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, nastąpi poprzez ………………….
 2. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym     w wykazie jako podprzetwarzającym.
 3. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie                         z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej,     w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
 4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
 5. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:
 6. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
 7. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia .
 8. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych                    i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
 9. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający może udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  W takim przypadku Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca będzie uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego.

12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych z tytułu działań niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, Rozporządzenia oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane,       w tym w szczególności za niezgodne z treścią zapisów Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych                 o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w zapisach Umowy Powierzenia,     o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanym do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich planowych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych.

14. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku                         z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać                      i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.

15. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:

a.            szyfrowanie danych osobowych;

b.            zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c.            zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich            w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d.            testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

16. Wykonawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność      i poufność”).

§ 11

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy:
 3.  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji,
 4. za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 4 ust. 7 Umowy,
 5. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 7 Umowy,
 6. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
 7. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać  30% wynagrodzenia brutto.
 8. W przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania         i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
 9. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania noty do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności względem Zamawiającego.
 10. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go       z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
 11. Strony uzgadniają, że kary pieniężne podlegają zsumowaniu.
 12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

 1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy więcej niż 14 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub zagraża bezpieczeństwu pracowników Wykonawcy                   i Zamawiającego i innych osób przebywających na terenie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy – poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie lub przepisach prawa – także w razie:
 3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
 4. przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
 5. nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,
 6. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.
 7. Odstąpienie od umowy dokonane przez Zamawiającego może dotyczyć umowy w całości lub jedynie w części niewykonanej na dzień składania oświadczenia.
 8. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 13

 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających     z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o wyrobach medycznych.
 4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych od Zamawiającego, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu właściwych przepisów.
 5. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
 6. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
 7. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 8. Umowa podlega prawu polskiemu.
 9. Wszystkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
 10. Umowa niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA